Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423350

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 października 2013 r.
I SA/Wr 1748/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 216/04 postanawia: przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika procesowego - dor. pod. M. S., działając na podstawie art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę (przez pełnomocnika nazwaną błędnie wnioskiem) o wznowienie postępowania, zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 216/04 oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. z tyt. dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.

Z akt sprawy o sygn. akt I SA/Wr 216/04 wynika, że ostatnim sądem, który wydał orzeczenie w tej sprawie jest Naczelny Sąd Administracyjny - wyrok z dnia 8 marca 2007 r. sygn. akt II FSK 374/06 oddalający skargę kasacyjną skarżącego od ww. wyroku z dnia 25 października 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 275 p.p.s.a., do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że właściwość sądu w sprawach ze skargi o wznowienie postępowania sądowego jest zdeterminowana wskazaną przez stronę skarżącą podstawą wznowienia.

Skarga o wznowienie postępowania, oparta została na podstawie, o której mowa w art. 272 § 1 p.p.s.a., a zatem zastosowanie znajduje zasada, że do rozpoznania skargi o wznowienie postępowania właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Ostatnio orzekającym w sprawie był Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z dnia 8 marca 2007 r. sygn. akt II FSK 374/06 oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 216/04

W tej sytuacji przedmiotowa skarga podlegała przekazaniu Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jako właściwemu do jej rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.