Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888294

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 października 2012 r.
I SA/Wr 1741/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Zbigniew Łoboda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 października 2012 r. sprawy ze skargi A spółki jawnej z siedzibą w J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.