Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1727/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi T. K. i K. K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. akt I SA/Wr 3380/03, w sprawie ze skargi K. K. i J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną K. K. z 16 grudnia 2013 r. na postanowienie tut. Sądu z 18 listopada 2013 r. o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2013 r., tut. Sąd odrzucił skargę K. K. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego uzasadniając, że skarga została wniesiona po terminie przewidzianym w przepisach prawa. Postanowienie doręczono skarżącej 2 grudnia 2013 r. wraz z pouczeniem, że skarga kasacyjna winna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika (potwierdzenie odbioru k. 55 akt sądowych).

Pismem z dnia 16 grudnia 2013 r., skarżąca wniosła skargę kasacyjną sporządzoną i podpisaną osobiście (k. 71 akt sądowych). W skardze kasacyjnej sformułowano również wniosek o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z 13 maja 2014 r., uwzględniono wniosek skarżącej (k. 122 akt sądowych). Pismem z 17 listopada 2014 r. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych poinformował tut. Sąd o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika (k. 166 akt sądowych). Wyznaczony pełnomocnik nie sporządził i nie wniósł w imieniu skarżącej skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: u.p.p.s.a.), skarga kasacyjna może być sporządzona jedynie przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami może zostać sporządzona również przez doradcę podatkowego.

Sporządzenie skargi kasacyjnej przez osoby wymienione w treści art. 175 u.p.p.s.a., z zachowaniem określonych w tym przepisie wymogów, jest zatem warunkiem koniecznym dopuszczalności tego środka zaskarżenia. Niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 u.p.p.s.a. jest brakiem, który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 u.p.p.s.a. i powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 u.p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z 18 października 2004 r., FZ 308/04, opublikowane w internetowej bazie orzeczeń NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przepis art. 178 u.p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z akt sprawy wynika, że Sąd prawidłowo pouczył skarżącą o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej. Wniesiona przez skarżącą skarga kasacyjna nie została jednak sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, a wyznaczony przez samorząd doradców podatkowych na podstawie postanowienia Sądu pełnomocnik nie sporządził środka odwoławczego.

Mając to na uwadze, Sąd - w oparciu o art. 178 u.p.p.s.a. - odrzucił skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez skarżącą, jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.