Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887340

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2012 r.
I SA/Wr 1660/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska (spr.), Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2012 r. w Wydziale I we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi M. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) września 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.