Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679236

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2015 r.
I SA/Wr 1629/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) czerwca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2011 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę strony na wskazaną w komparycji niniejszego orzeczenia decyzję. Postanowienie doręczono stronie skarżącej w dniu 20 stycznia 2015 r.

W dniu 17 lutego 2015 r. (data stempla pocztowego) skarżąca wniosła od postanowienia o odrzuceniu skargi skargę kasacyjną sporządzoną osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Nadto, w myśl art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna może być sporządzona jedynie przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami może zostać sporządzona również przez doradcę podatkowego.

Sporządzenie skargi kasacyjnej przez osoby wymienione w art. 175 p.p.s.a., z zachowaniem określonych w tym przepisie wymogów, jest zatem warunkiem koniecznym dopuszczalności tego środka zaskarżenia. Niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. jest brakiem, który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. i powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. (patrz: postanowienie NSA z dnia 18 października 2004 r., FZ 308/04 - opublikowany w internetowej bazie orzeczeń NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przepis art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z akt sprawy wynika, że Sąd prawidłowo pouczył skarżącą o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej. Wniesiona przez skarżącą skarga kasacyjna nie została jednak sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

Mając to na uwadze, Sąd - w oparciu o art. 178 p.p.s.a. - odrzucił tę skargę kasacyjną, jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.