Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623168

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1624/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. postanawia:

I.

odmówić zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1624/13 odmawiającego stronie przyznania prawa pomocy;

II.

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia doradcy podatkowego. Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2014 r., Sąd odmówił uwzględnienia wniosku i - po uprawomocnieniu się postanowienia - ponownie wezwał stronę do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono w dniu 10 grudnia 2014 r. (potwierdzenie odbioru k. 89 akt sądowoadministracyjnych). W zakreślonym terminie strona nie uiściła wpisu i złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Z wyjątkiem ograniczenia żądania do zwolnienia od kosztów sądowych, wniosek stanowił kopię uprzedniego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: u.p.p.s.a.), postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Skarżąca we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. nie wskazała nowych okoliczności, które zaistniały w sprawie. Uzasadnienie nowego wniosku stanowi kopię uprzedniego pisma. Jedyną zmianą jest ograniczenie żądania. Stwierdzić więc należy, że strona nie wykazała zaistnienia nowych okoliczności, przemawiających za uwzględnieniem jej żądania.

Ponadto, skarżąca poznała motywy, którymi kierował się Sąd rozpoznając jej poprzedni wniosek. Sama winna więc obecnie zadbać o podanie nowych ewentualnych okoliczności faktycznych w aspekcie stanu majątkowego oraz o jednoczesne ich udokumentowanie. Sąd wyjaśnił stronie w ww. orzeczeniu, jakie ustawowe przesłanki uprawniają do skorzystania z prawa pomocy oraz pouczył, że to na stronie spoczywa ciężar dowodu wykazania tych okoliczności. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że przesłanka zwolnienia strony skarżącej od kosztów sądowych, a tym samym zmiany uprzedniego postanowienia, nie została spełniona.

Z uwagi na brak zaistnienia nowych istotnych okoliczności w sprawie, Sąd - na podstawie art. 165 u.p.p.s.a. - orzekł jak w pkt I postanowienia.

Zgodnie z art. 230 § 1 u.p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 u.p.p.s.a.). Natomiast, po myśli art. 220 § 3 u.p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie, po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 22 kwietnia 2014 r. o odmowie przyznania prawa pomocy, skarżąca została (ponownie) wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu.

W związku z powyższym, Sąd - na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a. - odrzucił skargę, orzekając jak w pkt II postanowienia.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że - po uprawomocnieniu się postanowienia odmawiającego stronie przyznania prawa pomocy - bieg terminu do opłacenia skargi wyznaczony kierowanym do strony skarżącej ponownym wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi nie zostaje przerwany, nawet jeżeli strona po doręczeniu jej takiego ponownego wezwania, a przed upływem siedmiodniowego terminu do zapłacenia należnych kosztów postępowania, wystąpi do sądu z ponownym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 11 stycznia 2008 r., II FZ 617/07, dostępnym w CBOSA). Upływ terminu wyznaczonego do uiszczenia wpisu obliguje zaś Sąd do odrzucenia skargi. Odmienne działanie Sądu mogłoby doprowadzić do uniemożliwienia prowadzenia postępowania wskutek rozpoznawania kolejnych wniosków strony o przyznanie prawa pomocy, co niewątpliwie można stwierdzić również w rozpoznawanej sprawie, skutkując nieuzasadnionym wydłużeniem postępowania.

W niniejszej sprawie, strona - po uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 22 kwietnia 2014 r., w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy i ponownym wezwaniu jej do uiszczenia wpisu - nie uiściła należnej opłaty, lecz złożyła ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jak zaś wcześniej wskazano, postępowanie spowodowane kolejnym wnioskiem nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia skargi, wyznaczonego skierowanym do strony ponownym wezwaniem do uiszczenia wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.