Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423342

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 października 2013 r.
I SA/Wr 1603/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Koźlik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku i darowizn postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca (jak wynika z akt sprawy, ur. w 1966 r.) wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata wskazując, że od wielu lat jest bezrobotna i prawie od 15 lat pozostaje be prawa do zasiłku. Od sierpnia 2012 r. uzyskuje pomoc z MOPS-u w kwocie 400 zł miesięcznie na zakup żywności i środków czystości i jest to jej jedyny dochód.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach strona zakreśliła rubrykę dotyczącą stanu rodzinnego i majątku. Wskazała jedynie że posiada 1/3 nieruchomości - to jest domu i działki.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Powyższe zostało wykazane. Za uwzględnieniem żądania wniosku przemawia fakt, że skarżąca nie posiada jakichkolwiek dochodów poza środkami uzyskiwanymi w ramach pomocy społecznej. Nie ma również majątku, z którego mogłaby pozyskać środki pieniężne.

W tym stanie rzeczy uznać należało, że strona nie ma możliwości pozyskania środków na pokrycie jakichkolwiek kosztów związanych ze swym udziałem w niniejszej sprawie iw związku z tym, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.