Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423340

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1594/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2008 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 2 sierpnia 2013 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym we W. w dniu 3 sierpnia 2013 r., M. K. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z (...) czerwca 2013 r. nr (...).

Kwestionowana decyzja została doręczona skarżącej w dniu 3 lipca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy administracyjnej) i zawierała prawidłowe pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu, w terminie 30 dni od dnia doręczenie decyzji.

Dyrektor Izby Skarbowej, w odpowiedzi na skargę, wniósł o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie. Wskazał, że skarga została wniesiona po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: u.p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie zaś do art. 54 § 1 u.p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Nie ulega wątpliwości, że zaskarżona decyzja została doręczona stronie w dniu 3 lipca 2013 r. Oznacza to, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 2 sierpnia 2013 r. Tymczasem, skargę złożono w dniu 3 sierpnia 2003 r., a zatem z uchybieniem obowiązującego terminu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 u.p.p.s.a. sąd odrzuca postanowieniem skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a. należało skargę odrzucić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.