Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423333

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1584/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za marzec 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jest wyżej oznaczona decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za marzec 2012 r.

W dniu 16 września 2013 r. pełnomocnikowi reprezentującemu skarżącą spółkę w postępowaniu przed Sądem doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania braku formalnego skargi (adnotacja na potwierdzeniu odbioru przesyłki), pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podanie wartości zaskarżenia dla wyżej oznaczonej decyzji.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie zareagowała na to wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Warunki formalne skargi do sądu administracyjnego ustawodawca określił w treści art. 46, art. 57 § 1 i art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Wniesiona do Sądu przez z spółkę skarga nie spełniała niezbędnego wymogu skargi w postaci podania wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 215 § 1 p.p.s.a.).

Brak podania w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia, wobec którego niemożliwe było nadanie sprawie dalszego biegu poprzez określenie kwoty wpisu sądowego od skargi i wezwanie skarżącej spółki do jego uiszczenia, jako brak formalny skargi podlegał usunięciu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.

W sprawie stosowne wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi procesowemu strony skarżącej w dniu 16 września 2013 r. Strona skarżąca w zakreślonym w wezwaniu terminie nie uzupełniła wyżej wskazanego braku formalnego.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a. Sąd postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono, w wyznaczonym terminie, jej braków formalnych.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.