Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423325

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1573/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A"Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za kwiecień 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: skarżąca), reprezentowana przez pełnomocnika procesowego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 września 2013 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Przesyłkę zawierającą powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13 września 2013 r.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie nie zostało wykonane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Stosownie natomiast do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca ww. wezwanie została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13 września 2013 r. Zatem uzupełnienie braku formalnego skargi winno było nastąpić najpóźniej w dniu 20 września 2013 r. Tymczasem, co potwierdzają akta sprawy, owy brak formalny skargi w zakreślonym terminie nie został usunięty.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.