Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1114723

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 lutego 2012 r.
I SA/Wr 1572/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Maria Tkacz-Rutkowska, Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 lutego 2012 r. sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Ś. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) września 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2009 r. postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n.

Skarżoną decyzją z (...) września 2011 r. (nr (...)) Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor IC), po rozpatrzeniu odwołania A sp. z. o.o. z/s w Ś. (dalej: spółka/skarżąca), nie uwzględnił odwołania i utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. (dalej: Naczelnik UC) z (...) maja 2011 r. (nr (...)), określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 2009 r. w wysokości (...) zł. Organ odwoławczy podzielił pogląd organu I instancji, iż dokonując sprzedaży oleju opałowego spółka - w stosunku do części transakcji - obowiązana była do zastosowania stawki akcyzy przewidzianej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm. - dalej: u.p.a.). Powyższe Dyrektor IC uzasadniał tym, że złożone przez nabywców oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, tj. oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 u.p.a., nie spełniają warunków ustawowych (zawierają błędy). Podstawę rozstrzygnięcia organu II instancji stanowił przepis art. 89 ust. 16 u.p.a.

W skardze na decyzję Dyrektora IC, skarżąca spółka zarzuciła m.in. naruszenie art. 89 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 16 w powiązaniu z art. 89 ust. 6 i 8 u.p.a. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ celny wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. akt I SA/Bk 99/11, publ.: orzeczenia.nsa.gov.pl), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "Czy art. 89 ust. 5 i ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wady nieistotne z punktu widzenia ustalenia tożsamości nabywcy oraz przeznaczenia wyrobu energetycznego?"

Na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie - wyrażone w odpowiedzi na przywołane wyżej pytanie prawne - stanowisko Trybunału Konstytucyjnego pozwoli wyjaśnić pojawiające się na omawianym gruncie poważne wątpliwości prawne, a tym samym będzie miało wpływ na treść wyroku.

Podsumowując, Sąd doszedł do przekonania, że w rozpoznawanej sprawie wystąpiła przesłanka, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., co daje podstawę do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.