Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423323

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1571/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za luty 2011 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jest wyżej oznaczona decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za luty 2011 r.

W dniu 13 września 2013 r. pełnomocnikowi reprezentującemu skarżącą spółkę w postępowaniu przed Sądem doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania braku formalnego skargi (adnotacja na potwierdzeniu odbioru przesyłki), pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podanie wartości zaskarżenia dla wyżej oznaczonej decyzji.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie zareagowała na to wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Warunki formalne skargi do sądu administracyjnego ustawodawca określił w treści art. 46, art. 57 § 1 i art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Wniesiona do Sądu przez z spółkę skarga nie spełniała niezbędnego wymogu skargi w postaci podania wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 215 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Brak podania w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia, wobec którego niemożliwe było nadanie sprawie dalszego biegu poprzez określenie kwoty wpisu sądowego od skargi i wezwanie A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. do jego uiszczenia, jako brak formalny skargi podlegał usunięciu w trybie art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W sprawie stosowne wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi procesowemu strony skarżącej w dniu 13 września 2013 r.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 § 1 i 2 tej ustawy procesowej terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110 -115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Po myśli przepisu art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem termin do uzupełnienia braku formalnego środka zaskarżenia rozpoczynał w sprawie bieg w dniu 14 września 2013 r. i kończył się z upływem dnia 20 września 2013 r.

Strona skarżąca nie uzupełniła wyżej wskazanego braku formalnego.

Powyższe okoliczności obligowały Sąd do stwierdzenia, że pomimo wszczętej procedury przewidzianej w art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mającej na celu sanowanie braku formalnego skargi, nadal pozostaje ona dotknięta tego rodzaju brakiem, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami ad-ministracyjnymi Sąd postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono, w wyznaczonym terminie, jej braków formalnych.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.