Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423314

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 października 2013 r.
I SA/Wr 1562/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za maj 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka, pismem z dnia 4 lipca 2013 r., wniosła skargę na 33 decyzje Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za poszczególne miesiące.

Po rozdzieleniu spraw na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone na adres Kancelarii pełnomocnika 13 września 2013 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie udzielono odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 215 § 1 p.p.s.a., W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Niewskazanie w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia na wezwanie przewodniczącego wydziału sądu administracyjnego o uzupełnienie braku formalnego skargi w terminie określonym w art. 49 § 1 p.p.s.a., jest obwarowane rygorem odrzucenia skargi, określonym w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Rygor ten dochodzi do skutku, jeżeli strona nie zastosowała się do doręczonego jej wezwania (zob. postanowienie NSA z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 885/07, publ. LEX nr 505984).

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej spółki wezwany do uzupełnienia przedmiotowego braku formalnego, nie uzupełnił go w wyznaczonym 7-dniowym terminie, którego ostatni dzień przypadał na 20 września 2013 r. (piątek).

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych wyżej okoliczności i regulacji prawnych, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.