Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423309

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1532/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 21 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem wniesionym w dniu 26 lipca 2013 r. A.S. (dalej: skarżący), reprezentowany przez pełnomocnika procesowego dor. pod. T.T., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w komparycji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2013 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 15.959 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia wraz z pismem przewodnim Sądu z dnia 23 września 2013 r. doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 26 września 2013 r.

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Pismem takim jest między innymi skarga.

Stosownie natomiast do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 26 września 2013 r. Zatem uiszczenie wpisu sądowego winno było nastąpić najpóźniej w dniu 3 października 2013 r. Tymczasem, co potwierdzają akta sprawy, skarga w zakreślonym terminie nie została opłacona.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.