Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
I SA/Wr 15/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za czerwiec 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) r. osobie uprawnionej do odbioru przesyłki adresowanej do doradcy podatkowego (adnotacja na potwierdzeniu odbioru), reprezentującego M. W. w postępowaniu przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym, doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Wyznaczony termin upływał w dniu (...) r. Powyższy brak skargi nie został dotychczas uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis.

Z kolei na podstawie art. 220 § 3 ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie uiszczono należnej opłaty sądowej od skargi, chociaż z akt sprawy wynika, iż stosowne wezwanie w dniu (...) r. skutecznie doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej (doradcy podatkowemu), który wniósł skargę.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.