Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423308

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 października 2013 r.
I SA/Wr 1479/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2007 r. postanawia: zwrócić skarżącej E.S. kwotę 413,00 zł (słownie: czterysta trzynaście złotych) z tytułu nadpłaconego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W ślad za skargą na opisaną w komparycji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W., skarżąca uiściła kwotę 1.585,00 zł tytułem wpisu sądowego od skargi.

Zarządzeniem z dnia 26 września 2013 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wyznaczył wpis sądowy od skargi w wysokości 1.172,00 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W przedmiotowej sprawie należny wpis sądowy od skargi, zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wynosi 1.172,00 zł. Tymczasem skarżąca, co potwierdzają akta sprawy, uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 1.585,00 zł.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 p.p.s.a., powstałą różnicę między wpisem należnym a wpłaconym wynoszącą 413,00 zł, należało zwrócić skarżącej, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.