Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423306

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 października 2013 r.
I SA/Wr 1477/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Wrocław, dnia 14 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości w podatku od gier za wrzesień 2010 r. postanawia

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. (dalej: skarżący) wniósł w dniu 23 lipca 2013 r. skargę na wymienioną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości w podatku od gier za wrzesień 2010 r.

Skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 500 zł.

Dyrektor Izby Celnej we W., działając w trybie 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity:, Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), decyzją z dnia (...) 2013 r., nr (...) uwzględnił w całości skargę skarżącego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

Niniejsze rozstrzygnięcie organ doręczył skarżącemu w dniu 14 sierpnia

2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie podlega umorzeniu.

Artykuł 54 § 3 p.p.s.a. przewiduje w postępowaniu sądowoadministracyjnym instytucję autokontroli działalności organu administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w ramach swojej właściwości uwzględnić wniesioną skargę w całości, aż do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Warunkiem skorzystania z tego środka jest zatem uwzględnienie w pełni żądań skargi.

W niniejszej sprawie wymóg ten należy uznać za spełniony.

Uznając zasadność skargi w całości, Dyrektor Izby Celnej we W. decyzją z dnia (...) 2013 r. nr (...) uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

W tej sytuacji dalsze postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe,

w związku z czym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało je umorzyć,

o czym orzeczono w pkt I sentencji.

O kosztach Sąd orzekł, na podstawie art. 201 § 1 w zw. w zw. z art. 205 § 2 i § 4. p.p.s.a., w pkt II sentencji. Na kwotę zwracanych stronie skarżącej od Dyrektora Izby Skarbowej we W. kosztów postępowania składają się: 17 zł opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, wynagrodzenie występującego w sprawie doradcy podatkowego w wysokości 240 zł według stawki ustalonej na podstawie § 3 ust. 1

pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153) oraz uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.