Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 marca 2006 r.
I SA/Wr 1476/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze pismo - jak wynika z relacji poczty - skarżący odebrał osobiście w dniu (...) (pocztowe potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego (...))

Nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi upłynął w dniu (...) Skarżący mimo wezwania nie uiścił wpisu od skargi do dnia dzisiejszego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie należało uiścić wpis najpóźniej w dniu (...)czyli w terminie siedmiu dni od dnia odebrania wezwania do uzupełnienia skargi. Nieuiszczenie przez skarżącego wpisu w terminie uniemożliwia nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez stronę skarżącą.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji.