Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 marca 2006 r.
I SA/Wr 1473/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-S. M. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku strony w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz na postępowanie Urzędu Skarbowego W.-S. M. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) W. P. w imieniu H. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. "Odwołanie od postępowania z naruszeniem prawa Urzędu Skarbowego W. S.M.".

Pismem z dnia (...) - doręczonym pełnomocnikowi skarżącej W. P. w dniu (...) - wezwano stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wobec nie nadesłania przez W. P. pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania skarżącej w postępowaniu sądowym, pismem z dnia (...) wezwano H. P. do podpisania skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono H. P. w dniu (...).

Z akt sprawy wynika, że brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w art. 57 § 1 i 46 § 1 określa wymogi formalne jakim powinna odpowiadać skarga. Winna ona m.in. zawierać podpis strony (art. 46 § 1 pkt 4 u.p.s.a.). W przedmiotowej sprawie skarga była podpisana przez nielegitymowany podmiot, bowiem osoba ta, pomimo wezwania, nie przedłożyła pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania H. P. w postępowaniu sądowym.

W takiej sytuacji, jeżeli skarga jest dotknięta powyższym brakiem, strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi zostało doręczone prawidłowo i mimo zakreślonego terminu H. P. nie uzupełniła braku skargi.

Z tych względów i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.