Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 stycznia 2007 r.
I SA/Wr 1459/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. i J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie, M. i J. P. zaskarżyli decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w W. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia (...) nr (...) odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od osób fizycznych za 2000 r. i wnieśli o uchylenie decyzji organu podatkowego pierwszej i drugiej instancji oraz zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w piśmie z dnia (...) poinformował, iż żądanie zawarte w skardze uwzględni w całości i wyda w tym przedmiocie decyzję w oparciu o art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Decyzją z dnia (...) nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej we W. uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję w całości oraz uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Przedmiotową decyzję wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia doręczono stronie skarżącej w dniu 21 listopada 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa - organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono do sądu administracyjnego, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Przepis ten umożliwia organowi podatkowemu ponowną weryfikację swojego działania w trybie autokontroli, przy czym skorygowanie zaskarżonego działania musi uwzględniać żądanie strony skarżącej. W niniejszej sprawie organ odwoławczy, stosując tryb autokontrolny, uwzględnił w całości skargę strony i uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej i drugiej instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie.

Oznacza to zatem, że postępowanie sądowoadminstracyjne stało się w tej sytuacji bezprzedmiotowe, co skutkuje umorzeniem postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 upsa, z którego wynika, iż sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Z bezprzedmiotowością takiego postępowania będziemy mieć do czynienia, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności wówczas, gdy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego - w tym przypadku - w rezultacie skorzystania przez organ, którego decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 upsa i uchylenia jej (zob. T.Woś, H.Knysiak-Molczyk, M.Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz", Wydawn. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).

W świetle powyższego, stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 upsa, postępowanie w sprawie podlega umorzeniu.

O zwrocie poniesionych przez stronę skarżącą kosztów postępowania (100 zł tytułem wpisu od skargi), Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 upsa.