Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
I SA/Wr 145/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A S.A. w J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) Przedsiębiorstwo A S.A. w J. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) nr (...).

Pismem z dnia (...) Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego oraz złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do podpisania skargi - wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd pouczył skarżącą, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w dniu (...) (zwrotne potwierdzenie odbioru Urzędu Pocztowego A). Mimo prawidłowego wezwania skarżąca uzupełniła jedynie brak polegający na uiszczeniu wpisu sądowego, nie złożyła natomiast - pomimo wezwania - wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skutecznie doręczono w dniu (...). Z relacji poczty wynika, iż pismo odebrała osoba upoważniona. Skarżąca została pouczona, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Wyznaczony termin do złożenia Krajowego Rejestru Sądowego upłynął zatem w dniu (...), tymczasem skarżąca mimo prawidłowego pouczenia nie uzupełniła braków formalnych skargi, co z przyczyn procesowych uniemożliwiło nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącą.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd skargę odrzucił.