Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1444/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie - jak wynika z adnotacji na potwierdzeniu odbioru przesyłki - w dniu (...) osobie uprawnionej do odbioru adresowanej do A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. G. doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do podpisania przez Z. K. w imieniu spółki skargi na wyżej oznaczoną decyzję (wyciąg z rejestru sądowego).

Listem poleconym (nr (...)), nadanym w Urzędzie Pocztowym (...) w dniu (...) i adresowanym do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we W. przesłana została fotokopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pismo z określeniem wartości przedmiotu zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. zważył, co następuje:

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla jednostki organizacyjnej osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rak pracownika upoważnionego do odbioru pism. Z akt sprawy wynika, iż przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków skargi odebrała osoba uprawniona do odbioru przesyłki i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło w dniu (...), należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 215 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Z akt sprawy wynika, iż - zgodnie z uregulowaniem zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w przedmiotowej sprawie należny jest wpis stosunkowy, którego wysokość zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie określenie tej wartości, wbrew uregulowaniu z art. 215 § 1 powołanej ustawy, stanowi brak formalny skargi i podlega usunięciu na podstawie art. 49 ustawy procesowej.

Jak wynika z treści skargi stroną, będącą adresatem zaskarżonej decyzji, jest A sp. z o.o. w K. G. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot. Stosownie do art. 28 § 1 powołanej ustawy osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Podmioty, o których mowa powyżej, mają-wedle dyspozycji art. 29 ustawy procesowej - obowiązek wykazania swojego umocowania do wniesienia skargi lub do udzielenia pełnomocnictwa do jej wniesienia dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. W niniejszej sprawie skargę wniósł prezes zarządu Z.K.

Brak dokumentów wymaganych przez art. 29 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a mianowicie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wobec którego Sąd nie był w stanie stwierdzić, czy prezes zarządu skarżącej spółki był umocowany do wniesienia skargi w imieniu skarżącej spółki, jako brak formalny skargi również podlegał usunięciu w trybie art. 49 tej ustawy.

Czynność w postępowaniu sądowym polegająca na określeniu wartości przedmiotu zaskarżenia oraz wykazaniu umocowania do wniesienia skargi powinna być dokonana w formie pisma procesowego złożonego w biurze podawczym Sądu lub nadanego w polskim urzędzie pocztowym na adres sądu, w obu przypadkach w terminie zakreślonym dla tej czynności. Mocą art. 83 § 3 ustawy procesowej oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

W konsekwencji należało przyjąć, iż datę skutecznego wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. pisma usuwającego braki formalne skargi wskazane w wezwaniu wyznacza moment nadania przesyłki zawierającej pismo spółki z o.o. A na adres Sądu, tj. dzień (...).

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do określenia wartości przedmiotu zaskarżenia i dostarczenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało doręczone stronie skarżącej w dniu (...). Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 § 1 tej ustawy procesowej terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110-115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). I tak po myśli przepisu art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem termin do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków środka zaskarżenia rozpoczynał bieg w dniu (...) i kończył się z upływem dnia (...). Tymczasem pismo strony skarżącej określające wartość przedmiotu zaskarżenia, do którego załączone był aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało złożone przez stronę - stosownie do powyższych stwierdzeń - w dniu (...), a zatem dziesięć dni po zakreślonym terminie.

W oparciu o uregulowanie wynikające z art. 85 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, Sąd zobligowany był przyjąć, iż braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3) oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze Sąd zobligowany był stwierdzić, iż braki formalne skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. nie zostały skutecznie uzupełnione, chociaż stosowne wezwanie doręczono A sp. z o.o. w K. G. w dniu (...).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. orzekł jak w sentencji.