Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
I SA/Wr 1434/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sędziowie WSA: Jadwiga Danuta Mróz, Asesor Katarzyna Borońska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi J. i S. P. oraz P. Ł. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia (...), sygn. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 1996 r. na skutek cofnięcia przez skarżących skargi postanawia umorzyć postępowanie; II. zwrócić skarżącym połowę uiszczonego wpisu od skargi tj. kwotę 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...): J. P., S. P. i P. Ł. wnieśli przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. skargę na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie o sygnaturze akt. (...) w trybie art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - zwanej dalej psa, w zakresie zasądzenia na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

Pismem procesowym z dnia (...) skarżący cofnęli ww. skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 psa skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Art. 161 § 1 pkt 1 psa przewiduje możliwość wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 psa sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu.

W niniejszej sprawie skarżący cofnęli skargę. Sąd jednocześnie nie dopatrzył się okoliczności, które zgodnie z art. 60 psa przemawiałyby za koniecznością uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne. Wobec tego, w oparciu o przytoczone powyżej przepisy orzeczono jak w sentencji.