Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2013 r.
I SA/Wr 1426/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 lipca 2013 r. (data nadania w placówce pocztowej) D.S. wniosła skargę na oznaczoną w sentencji decyzję.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem została wniesiona z uchybieniem terminu.

W myśl art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z akt sprawy wynika, że sporna decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została skutecznie doręczone stronie - w trybie art. 149 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 - dalej: O.p.) dorosłemu domownikowi - w dniu 17 czerwca 2013 r.

Termin do wniesienia skargi, zgodnie z art. 53 p.p.s.a., upływał zatem z dniem 17 lipca 2013 r. Skarga została wniesiona przez stronę w dniu 18 lipca 2013 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), a więc 1 dzień po upływie terminu do jej wniesienia i jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.