Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2006 r.
I SA/Wr 1421/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik i listopad 2001 r. oraz kwoty różnicy podatku od towarów i usług do przeniesienia na miesiąc następny za grudzień 2001 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 września 2006 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga M. K. (reprezentowanego przez doradcę podatkowego M. Z.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. o numerze podanym w sentencji.

Pismem z dnia 28 września 2006 r. Sąd wezwał pełnomocnika strony do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) opłaconego znaczkami opłaty skarbowej.

Powyższe pismo zostało - z uwagi na niemożność osobistego doręczenia adresatowi - zwrócone po podwójnym awizowaniu do nadawcy. Skuteczne doręczenie przesyłki nastąpiło - jak wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru Urzędu Pocztowego A - w dniu w dniu 18 października 2006 r.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego, pełnomocnik nie ustosunkował się do powyższego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków skargi wraz z pouczeniem o skutkach nieusunięcia powyższych braków, doręczono skutecznie pełnomocnikowi skarżącego w dniu 18 października 2006 r. Wyznaczony termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 25 października 2006 r., tymczasem pełnomocnik skarżącego nie uczynił zadość powyższemu, co z przyczyn procesowych uniemożliwiło nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącą.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd skargę odrzucił.