Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682422

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
I SA/Wr 1414/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) sierpnia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lata 2005 i 2006 postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 16 października 2012 r. strona skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazując na obawę utraty płynności finansowej w przypadku podjęcia przez organ podatkowy działań zmierzających do przymusowego wykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego z zaskarżonej decyzji. Podkreśliła, że konsekwencją utraty przez spółkę płynności finansowej będzie konieczność zwolnień pracowniczych, co w efekcie doprowadzi do likwidacji prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Ze złożonego przez stronę w dniu 18 stycznia 2013 r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wynika, że postanowieniem z dnia (...).08.2012 r. Sąd Rejonowy dla W. VI Wydział Gospodarczy KRS oddalił wniosek strony o ogłoszenie upadłości z uwagi na okoliczność, że majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Z zawartego w tym wniosku oświadczenia skarżącej wynika ponadto, że na dzień wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych spółka nie zatrudnia już pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz podejmuje działania mające na celu likwidację spółki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługiwał na uwzględnienie.

Argumentacja wniosku zmierzała do uprawdopodobnienia, że odmowa wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowoduje utratę przez skarżącą spółkę płynności finansowej, co z kolei skutkować będzie w dalszej perspektywie koniecznością zwolnień pracowniczych, z likwidacją prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej włącznie. Niebezpieczeństwo wystąpienia tych wszystkich skutków strona utożsamiała z przesłankami wstrzymania wykonania aktu administracyjnego o jakich mowa w treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.: dalej - p.p.s.a.). Zgodnie z tym przepisem, za takie przesłanki ustawodawca uznaje niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika tymczasem z treści złożonego przez stronę wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, negatywne następstwa o jakich wspomina strona we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, przed którymi - w jej przekonaniu - miało jednocześnie uchronić orzeczenie Sądu w przedmiocie wstrzymania wykonalności zaskarżonego aktu do czasu rozpoznania skargi, de facto już wystąpiły, i to bez związku z postępowaniem egzekucyjnym, którego to skutków obawiała się spółka składając wniosek w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. Odwołując się do informacji udzielonych przez stronę w toku postępowania wpadkowego związanego z przyznaniem jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, skarżąca spółka nie zatrudnia już żadnych pracowników, nie prowadzi już działalności gospodarczej, a jej aktualne starania koncentrują się wokół działań zmierzających do likwidacji spółki. W tej sytuacji wykluczyć należy prawdopodobieństwo tego, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje dla strony dalej idące (negatywne w swych skutkach) konsekwencje poza tymi, które zazwyczaj wiążą się z przymusowym wykonaniem zobowiązań pieniężnych. Jakkolwiek bowiem zawarte w treści art. 61 § 3 p.p.s.a. przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego mają charakter klauzul generalnych (zwrotów niedookreślonych), to niewątpliwie, nie należy ich utożsamiać ani z faktem wykonania decyzji co której legalności nie wypowiedział się jeszcze sąd administracyjny, ani z samymi tylko trudnościami wnioskodawcy w spłacie zobowiązań publicznoprawnych nałożonych zaskarżoną decyzją, ani też z ogólnie pojętą złą kondycją finansową wnioskodawcy. Odwołując się do orzecznictwa, przesłanki te należy utożsamiać z sytuacją w której szkoda wyrządzona wykonaniem aktu administracyjnego nie będzie mogła być wynagrodzona, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź też powrót do stanu poprzedniego związany będzie ze znacznym nakładem sił i środków.

Skoro na obecnym etapie sprawy skarżąca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników, a jej starania dotyczą likwidacji spółki to zgłoszone we wniosku żądanie tymczasowej ochrony przed niebezpieczeństwem nieodwracalności ewentualnych skutków wdrożenia postępowania egzekucyjnego pozostaje na dzień rozpoznania wniosku nieaktualne, albowiem skutki te w istocie wystąpiły jeszcze przed rozpoznaniem tego wniosku. Należy przy tej okazji podkreślić, że sam obowiązek świadczenia pieniężnego, o ile nie wiąże się z ryzkiem następstw w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. nie uzasadnia przyznania wnioskodawcy takiej ochrony (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2011 r., sygn. akt II GSK 2001/11).

Wymaga również odnotowania, że przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych nie są tożsame z przesłankami wstrzymania decyzji ostatecznej, stąd też, o powodzeniu złożonego wniosku w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. nie może przesądzać okoliczność, że stronie przyznane zostało prawo pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w sprawie.

Mając na uwadze przedstawioną argumentację, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. odmówił uwzględnienia wniosku, o czym orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.