Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
I SA/Wr 141/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zaliczenia poszczególnych wpłat na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2000 r. oraz odsetek za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) r. doręczono M. S. wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania tegoż pisma braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie należnego wpisu sądowego na wskazany numer konta bankowego lub w kasie Sądu. Wskazany termin upływał w dniu (...) r. Skarżący dotychczas nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Skarżący dotychczas nie uiścił należnego wpisu sądowego, chociaż z akt sprawy wynika, iż stosowne wezwanie skutecznie mu doręczono w dniu (...) r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.