Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1409/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P.-J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącej jako członka zarządu A sp. z o.o. za zaległość podatkową tej spółki w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2001 r. oraz za odsetki za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) B. P.- J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargę na wskazaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. Pismem z dnia (...) Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braków skargi przez podanie wartości przedmiotu sprawy w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe pismo zostało skierowane pod adres wskazany przez stronę w skardze. Pomimo dwukrotnej próby doręczenia pisma w dniach (...) i (...), o czym doręczający powiadomił adresata pozostawiając "awizo" w skrzynce odbiorczej, skarżąca nie podjęła korespondencji w terminie z placówki pocztowej.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie uzupełniła braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Należy podkreślić, że w myśl art. 65 § 2 u.p.s.a. do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez pocztę stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Z akt sprawy wynika, że dwukrotne informacje o odbiorze przesyłki z placówki pocztowej pozostawiono w skrzynce oddawczej B. P.-J. i dlatego doręczenie pisma, stosownie do art. 83 § 1 u.p.s.a., uznano za skuteczne z dniem (...).

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 215 § 1 u.p.s.a., w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem, na podstawie art. 49 u.p.s.a. strona jest wzywana do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi w myśl art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a. w zw. z art. 215 § 1 u.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.