Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423297

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1407/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 29 maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od gier za listopad 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 13 sierpnia 2013 r., pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. wezwano stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi przez jej podpisanie w sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi, podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., w skrócie: p.p.s.a.) - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 26 sierpnia 2013 r. W zakreślonym terminie strona nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem zawiera braki formalne, które pomimo stosownego wezwania nie zostały uzupełnione.

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Natomiast zgodnie z art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Nadto stosownie do art. 28 § 1 powołanej ustawy osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Podmioty, o których mowa powyżej, mają - wedle dyspozycji art. 29 p.p.s.a. - obowiązek wykazania swojego umocowania do wniesienia skargi.

Z kolei zgodnie z art. 215 § 1 p.p.s.a., w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Z akt sprawy wynika, iż wniesiona do Sądu skarga nie nosiła własnoręcznego podpisu działającego za stronę jej prezesa oraz nie wskazywała wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie dołączono do niej także dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawione powyżej warunki formalne podlegają konwalidacji. W tej sytuacji, przewodniczący wzywa do ich usunięcia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy, strona została prawidłowo wezwana do usunięcia zauważonych braków formalnych skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone stronie w dniu 26 sierpnia 2013 r., o czym świadczy znajdujące się w aktach sprawy sądowoadministracyjnej potwierdzenie odbioru. W wyznaczonym siedmiodniowym terminie wskazanych braków skargi nie usunięto.

Z uwagi na powyższe, skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało odrzucić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.