Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1399/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące: luty, marzec i maj 2000 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie przedmiotem skargi wniesionej przez K. W. jest wyżej wskazana decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. Wymieniona decyzja, jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, została doręczona skarżącemu w dniu (...). Bieg trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi rozpoczynał się w dniu (...). i upływał z dniem (...). Skarga została wniesiona przez skarżącego w dniu (...), czyli 1 dzień po upływie terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Terminy - stosownie do art. 83 § 1 p.s.a. - oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2, który wskazuje, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przedmiotowej sprawie decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) została doręczona skarżącemu w dniu (...). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu (...). Strona składając skargę w dniu (...). uchybiła terminowi do jej wniesienia.

Wobec powyższego, mając na względzie fakt, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna (art. 85 p.s.a.) oraz wobec braku wniosku strony o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.s.a. orzekł jak w sentencji.