Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423292

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 października 2013 r.
I SA/Wr 1390/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka, pismem z dnia 4 lipca 2013 r., wniosła skargę na 33 decyzje Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za poszczególne miesiące.

Po rozdzieleniu spraw na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd wezwał stronę do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez jej podpisanie lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi, podanie wartości przedmiotu zaskarżenia i złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi lub określającego sposób reprezentacji strony skarżącej - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone na adres spółki 26 sierpnia 2013 r. Strona nie udzieliła w tym zakresie odpowiedzi.

Dodatkowo, po wyjaśnieniu stronie podjętych czynności przez Sąd rozdzielenia skarg zawartych w jednym piśmie, skarżąca spółka ponownie została wezwana do uzupełniania braków formalnych skargi rozdzielonej przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo z wezwaniem zostało doręczone skutecznie na adres spółki 23 września 2013 r.

Pismem nadanym w placówce pocztowej 30 września 2013 r. strona cofnęła skargi w sprawach I SA/Wr 1386-1417/13, nie uzupełniając podanego w wezwaniu braku formalnego skargi na wskazaną w sentencji decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi został stronie wyznaczony dwukrotnie. Przy czym zwrócić należy uwagę, iż pierwotnie chodziło o podpisanie skargi i złożenie dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie do dokonania tej czynności - a więc o uzupełnienie braków, które warunkowało skuteczność wniesienia samej skargi. O dodatkowym wezwaniu Sąd zarządził kierując się wyłącznie zasadą wyrażoną w art. 6 p.p.s.a., nakazującą udzielać wskazówek co do czynności procesowych stronie działającej bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Wobec tego ważący w niniejszej sprawie termin, którego bezskuteczny upływ powodował odrzucenie skargi, rozpoczął bieg po doręczeniu wezwania pierwotnego, a więc pod dniu 26 sierpnia 2013 r. Ostatni dniem wyznaczonego 7-dniowego terminu był 2 września 2013 r. (poniedziałek).

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi w tym terminie, podlegała ona odrzuceniu na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Jeśli chodzi o cofnięcie skargi, co uczyniła strona pismem z dnia 30 września 2013 r., to skuteczne dokonanie tej czynności, w rezultacie której sąd umarza postępowanie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., musi być poprzedzone skutecznym wniesieniem samej skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie powołanych wyżej okoliczności i regulacji prawnej, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.