Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2007 r.
I SA/Wr 1389/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi Południowo - Zachodniej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) numer (...) w przedmiocie uchylenia w części decyzji organu I instancji i określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych z terminie zaliczek na ten podatek postanawia: umorzyć postępowanie; zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 1.536 (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie w dniu (...) strona złożyła skargę na wyżej opisaną decyzję, domagając się jej uchylenia w części dotyczącej ustaleń w zakresie nieuznania za koszt uzyskania przychodu składek wnoszonych przez A na fundusz reklamowo - promocyjny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej. Strona złożyła również w skardze wniosek o zasądzenie na jej rzecz od strony przeciwnej kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

W dniu (...) Dyrektor Izby Skarbowej we W., na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydał decyzję numer (...), mocą której uchylona została w części zaskarżona decyzja, po uznaniu w całości za zasadne żądania zawartego w skardze. W uzasadnieniu tej decyzji organ podatkowy, podzielając argumentację strony skarżącej przedstawioną w skardze, stwierdził, że wpłaty z tytułu składek wnoszonych przez A na rzecz Kasy Krajowej istotnie stanowią koszty uzyskania przychodów. Jak wynika z przedłożonego przez organ dowodu doręczenia, powyższa decyzja została doręczona stronie w dniu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej u.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, a organ może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W takiej sytuacji następuje umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt 3) u.p.s.a., który stanowi, że umorzeniu podlega postępowanie, które stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż cofnięcie skargi lub śmierć strony (w przypadku, gdy to postępowanie dotyczy uprawnień lub obowiązków ściśle związanych z jego osobą). Niewątpliwie taką inną przyczyną jest uwzględnienie skargi w całości przez organ do dnia rozpoczęcia rozprawy w trybie art. 54 § 3 u.p.s.a. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w niniejszej sprawie postępowanie stało się bezprzedmiotowe wobec wydania w tym trybie decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w takiej części w jakiej stała się ona przedmiotem skargi i to na skutek uznania w całości za zasadne stanowiska wyrażonego w skardze.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3) u.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

Zgodnie z treścią art. 201 § 1 u.p.s.a., w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 u.p.s.a. skarżącemu przysługuje od organu zwrot kosztów postępowania. Strona skarżąca domagała się w skardze zasądzenia na jej rzecz od organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika będącego doradcą podatkowym według norm przepisanych. Zastosowanie znajdą zatem przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w 9 postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2075). Jak stanowi przepis § 2 ust. 1 pkt 1) c) powołanego rozporządzenia, wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy od 5.000 zł do 10.000 zł (a w takim przedziale mieści się wartość przedmiotu niniejszej sprawy wynosząca (...)), wynosi (...). W związku z powyższym koszty postępowania poniesione przez stronę skarżącą w niniejszej sprawie wyniosły 1.536 zł (321 zł tytułem wpisu sądowego i 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 15 zł) i taka kwota podlegała zasądzeniu od organu na rzecz strony skarżącej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.