Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664605

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 września 2013 r.
I SA/Wr 1383/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z/s we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2009 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że zajmuje się sprzedażą paneli akustycznych od 1998 r. W związku z realizacją prac na węźle autostrad A1 i A4, powierzyła wykonanie części prac produkcyjnych podwykonawcy. Na skutek sporu z tym przedsiębiorcą, wydany został sądowy nakaz zapłaty przez spółkę za usługę, co skutkowało zabezpieczeniem przez komornika zobowiązania w wysokości 707.000 zł na rachunkach bankowych, należności od kontrahentów i inwestorów. Zajęte zostały też rzeczy ruchome. Powyższe działania spowodowały znaczne szkody dla spółki. W wyniku zajęć rachunków, wypowiedziane zostały umowy kredytowe, skarżąca ma też ograniczone możliwości występowania w przetargach na zamówienia publiczne i została podważona jej wiarygodność wobec kontrahentów. Strona dodała, że zaskarżona decyzja dotyczy tożsamego zakresu, jakiego dotyczyło postępowanie cywilne w sprawie ww. sporu.

Zgodnie z oświadczeniem o majątku i dochodach, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 150.000 zł, wartość środków trwałych - 0 zł, a wysokość straty za ostatni rok obrotowy (2012) 884.600,89 zł. Stan konta na rachunkach bankowych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosił 0 zł.

Do wniosku załączony został rachunek zysków i strat za 2012 r., z którego wynika przychód netto w wysokości 57.877,35 zł i strata netto 884.600,89 zł (w 2011 r. przychód ten wynosił 344.873,77 zł), dokumenty potwierdzające zajęcia egzekucyjne w związku z zobowiązaniem na rzecz podwykonawcy, a także dotyczące stanu rachunku bankowego i kredytu w rachunku bieżącym, który został restrukturyzowany, a następnie zakwalifikowany przez bank jako kredyt trudny. Przedłożone też zostało zestawienie rachunków bankowych, z którego wynika, że spółka ma niespłacony kredyt w wysokości 297.560 zł i niespłacone odsetki - 63.820,50 zł.

Z dokumentów złożonych na wezwanie, skierowane na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) wynikają dane wskazane na urzędowym formularzu, a nadto, że za 2012 r. wartość kapitału własnego wynosiła 1.231.103,49 zł, a kapitału zapasowego 1.960.704,38 zł. Jej należności krótkoterminowe na koniec roku 2012 wynosiły 2.371.872,50 zł, a zobowiązania krótkoterminowe - 2.322.228,46 zł. Strona za okres od maja do lipca 2013 r. nie uzyskała żadnego przychodu, ponosząc koszty bieżącej działalności. Wyjaśniła, iż ze względu na zajęcie rachunku bankowego bank odmówił wydania wydruków historii, a system transakcyjny został zablokowany. Wskazała też, że wykazane w bilansie należności stanowią majątek spółki, jednakże są to w większości kary umowne i odszkodowania naliczone podwykonawcy, z którym spółka jest w sporze i aktualnie nie stanowią majątku płynnego. Pozostałe kwoty albo już są, albo w najbliższym czasie będą dochodzone na drodze sądowej przeciwko głównemu wykonawcy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Strona zauważyła, ze postępowania w tym przedmiocie z pewnością nie przyniosą natychmiastowego efektu.

Jako znane z urzędu wskazać należy, ze wpis od skargi w niniejszej sprawie wyznaczony został na kwotę 2.000 zł.

W ocenie referendarza sądowego, strona wykazała okoliczności uzasadniające żądanie wniosku.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt 2, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, w przypadku osób prawnych może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, przychody spółki w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim drastycznie spadły, zaś aktualnie strona nie uzyskuje żadnych dochodów, jednocześnie jednak ponosi bieżące koszty działalności. Również poniesiona strata jest wielokrotnie wyższa niż wartość przychodów. Strona nie posiada środków finansowych na rachunkach bankowych, które zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, nie ma też możliwości pozyskania środków przez zaciągnięcie kredytu. Dotychczasowe zobowiązanie kredytowe bowiem podlegało restrukturyzacji i było obciążone zagrożeniem ściągnięcia poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Odnotowane w bilansie należności w istocie kształtują sytuację majątkową spółki, jednak uznać należy za wiarygodne wyjaśnienia, że są to należności faktycznie nie uzyskane, a ich ściągnięcie jest dość odległe w czasie z uwagi na konieczność ich dochodzenia na drodze sądowej. Spółka nie ma też środków trwałych - ich wartość w bilansie jest zerowa.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należało, że strona nie ma środków na opłacenie kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Mając zatem na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.