Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 października 2006 r.
I SA/Wr 1382/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. i S. P. na Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wr. z dnia (...)sygn. (...) dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (stu złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skarżący pismem z dnia (...) oświadczyli, że cofają skargę na Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia (...) sygn. (...) dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Czynność procesową strony skarżącej - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy procesowej, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

W myśl art. 232 § 1 pkt 2 w związku z art. 230 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od skargi cofniętej przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana (...). Zgodnie z powyższym Sąd orzekł o zwrocie skarżącym połowy uiszczonego w kwocie 200 zł wpisu sądowego.

W oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 1 pkt 2 w związku z art. 230 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd orzekł jak w sentencji.