Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 października 2006 r.
I SA/Wr 1381/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarga T. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Przedmiotowa skarga została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Pełnomocnik, pomimo ustawowego wymogu w tym zakresie, nie uiścił należnego wpisu stałego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast w myśl przepisu art. 221 powyższej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 23 maja 2006 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi 100 zł. Zgodnie z powyższym, pełnomocnik wnosząc w imieniu strony skargę na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym powinien wraz z wniesieniem skargi uiścić wpis stały. Niedopełnienie przez profesjonalnego pełnomocnika powyższej czynności uniemożliwia nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez stronę skarżącą.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 221 w związku z art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.