Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2006 r.
I SA/Wr 1378/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia w podatku akcyzowym za VII/2004 r. z tytułu sprzedaży przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego marki Fiat Punto postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie, pismem z dnia (...) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący otrzymał powyższe pismo w dniu (...). Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - zwanej dalej psa, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie przesyłka zawierająca wezwanie do zapłaty została doręczona skarżącemu w dniu (...) Wobec tego termin do uiszczenia wpisu upływał skarżącemu z dniem (...). W tym stanie sprawy orzeczono jak w sentencji.