Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 stycznia 2007 r.
I SA/Wr 1374/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. postanawia

I.

umorzyć postępowanie,

II.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na rzecz skarżącej kwotę 300 zł (trzysta złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. decyzję z dnia (...) nr (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia (...) nr (...), którą organ ten odmówił skarżącej stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego do osób fizycznych za 2001 r. W uzasadnieniu organ podkreślił, że przychód skarżącej osiągnięty z tytułu pełnionej funkcji pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. nie może być zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu (...) D. W. złożyła skargę na decyzję organu odwoławczego.

Pismem z dnia (...), Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. poinformował tutejszy Sąd, że decyzją z dnia (...) nr (...) zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą i umorzył postępowanie w sprawie. Na potwierdzenie organ nadesłał odpis tego orzeczenia. W uzasadnieniu decyzji z dnia (...) organ odwoławczy wskazał, że wynagrodzenie skarżącej z tytułu pełnionej funkcji pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. miało charakter diety, a zatem korzystało ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, a organ może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Organ podatkowy I instancji decyzją z dnia (...) nr (...) odmówił skarżącej stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego do osób fizycznych za 2000 r. Organ odwoławczy pierwotnie decyzją z dnia (...) nr (...) utrzymał w mocy w całości decyzję organu I instancji. Następnie jednak w trybie art. 54 § 3 psa uwzględnił w całości skargę wniesioną na tę decyzję w zakresie swojej właściwości, tj. uchylił swoją decyzję z dnia (...), a także decyzję ją poprzedzającą i umorzył postępowanie w sprawie - co nastąpiło do dnia rozpoczęcia rozprawy przed tutejszym Sądem.

Skarżąca złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz skorygowane zeznanie podatkowe.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego przez organ odwoławczy decyzji, która odmawiała stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego do osób fizycznych oznacza de facto, że organ uznał prawidłowość złożonego skorygowanego zeznania. W konsekwencji na podstawie art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) dojdzie do zwrotu nadpłaty, bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę

Wobec powyższego należało uznać, iż uchylając swoją decyzję z dnia (...) oraz decyzję ją poprzedzającą i umarzając postępowanie w sprawie organ uwzględnił skargę w całości.

W tym stanie sprawy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, a zatem na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 psa, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

O zwrocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 p.s.a.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.