Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888219

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 marca 2012 r.
I SA/Wr 1355/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) 2011 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.