Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664903

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2013 r.
I SA/Wr 1346/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Zastępca Przewodniczącego Wydziału I-Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. - P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W ślad za skargą na opisaną w sentencji postanowienia interpretację indywidualną, w dniu (...) czerwca 2013 r. uiszczono kwotę 100 zł tytułem opłaty sądowej od skargi.

Strona skarżąca reprezentowana jest przed tut. Sądem przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego L. L.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2013 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi o kwotę 100 zł, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm. - dalej: "rozporządzenie"), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) sierpnia 2013 r.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie pełnomocnik w piśmie procesowym z dnia (...) sierpnia 2013 r. poinformował, że stosowna opłata sądowa w kwocie 100 zł została uiszczona w dniu (...) czerwca 2013 r., na dowód czego załączył potwierdzenie przelewu tej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa przywołane wyżej rozporządzenie. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Należy zauważyć, że przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest interpretacja indywidualna. Zatem skarga na ten akt, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia, podlega wpisowi sądowemu o charakterze stałym, w wysokości 200 zł.

Jak wynika z akt sprawy, uiszczona (bez wezwania) kwota wpisu sądowego od skargi, zamiast 200 zł, wynosi 100 zł. Skutkiem tego, Przewodniczący Wydziału I ww. zarządzeniem z dnia 30 lipca 2013 r. wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia należnego w sprawie wpisu sądowego od skargi o kwotę 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Akta sprawy wskazują jednak, że w wyznaczonym terminie (do (...) sierpnia 2013 r. włącznie) wpis sądowy nie został uzupełniony. Tak więc, błędne jest przekonanie pełnomocnika strony skarżącej, czemu dał wyraz w piśmie procesowym z dnia (...) sierpnia 2013 r., że należny wpis sądowy od skargi został uiszczony w prawidłowej wysokości.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt I sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego (pkt II sentencji) orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.