Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026831

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2009 r.
I SA/Wr 1318/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. j. D. O., S. K. z siedzibą w S. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2003 r. postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia (...) r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za październik 2003 r. z tytułu sprzedaży oleju opałowego.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W sprawie zawisłej pod sygnaturą akt I FSK 817/07, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2008 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu - na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) - pytanie prawne co do zgodności:

1)

przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) odsyłającego - w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia z art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP,

2)

przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196 ze zm.) odsyłającego-w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia z art. 2 Konstytucji RP,

3)

przepisu § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) odsyłającego - w zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe - do odpowiedniego stosowania § 3 ust. 3 tegoż rozporządzenia z art. 2 Konstytucji RP.

Mając powyższe na uwadze, Sąd doszedł do przekonania, że w przedmiotowej sprawie wystąpiła przesłanka, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1) p.p.s.a. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego będzie miało bowiem wpływ na ocenę kontroli legalności zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji Dyrektora Izby Celnej we W.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.