Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 października 2013 r.
I SA/Wr 1247/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjnej z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2013 r. wezwano pełnomocnika skarżącej spółki - dor. pod. P. K. do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie, odrębnym pismem wezwano pełnomocnika skarżącej spółki do usunięcia braku formalnego skargi przez przedłożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji skarżącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające odpis ww. zarządzenia oraz wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi, zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Wymienione braki skargi nie zostały usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei, w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie natomiast z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Zatem przedstawiciel ustawowy działający za osobę fizyczną nieposiadającą zdolności procesowej, organy lub osoby uprawnione do działania w imieniu jednostek organizacyjnych, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.).

W sytuacji, gdy braki formalne skargi nie zostają uzupełnione Sąd postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie, za dokument w rozumieniu art. 29 p.p.s.a., należało uznać odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który pozwala na ustalenie, czy osoba podpisana pod pełnomocnictwem, była umocowana do jego udzielenia.

Z akt sprawy jednak wynika, że pomimo prawidłowego doręczenia w dniu 12 sierpnia 2013 r. pełnomocnikowi skarżącej spółki przesyłek zawierających wezwanie do usunięcia ww. braku formalnego skargi oraz odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, pełnomocnik skarżącej spółki nie wykonał czynności procesowych, o które został wezwany.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.