Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1241/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi E.K. i B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku z wniesioną skargą na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2013 r., wydanym przez Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przedmiocie wezwania strony skarżącej (w osobach E.K. i B. K.) do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 400 zł, Sąd wezwał ww. do uiszczenia wymaganego wpisu, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W następstwie wniesionych przez E.K. B.K. wniosków o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, zarządzeniem z dnia 3 lutego 2014 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek E.K. (nie złożono go na urzędowym formularzu, strona podpisała się jedynie pod wnioskiem złożonym przez B.K.) oraz postanowieniem z dnia 3 lutego 2014 r. orzekł o odmowie przyznania prawa pomocy B.K.

W związku z uprawomocnieniem się ww. zarządzenia i postanowienia referendarza sądowego, stronie skarżącej (oddzielnie) ponownie doręczono odpis zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2013 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi.

Skarżący, ponownie również złożyli wnioski o przyznanie prawa pomocy (w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych). Mając na uwadze, że oba wnioski zostały wniesione z uchybieniem wymogów formalnych, których nie uzupełniono pomimo wezwania, zarządzeniami z dnia 6 października 2014 r. (wydanymi oddzielnie względem E.K. oraz oddzielnie względem B.K.) referendarz oba wnioski pozostawił bez rozpoznania.

Jak wynika z akt sprawy, pismem z dnia 18 listopada 2014 r. do skarżących ponownie skierowano wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Obie przesyłki sądowe (kierowane osobno do każdego ze skarżących) nie zostały podjęte przez stronę skarżącą, wobec czego, zostały zwrócone do Sądu. Stosując fikcję prawną doręczenia w rozumieniu art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd przyjął skutek ich doręczenia na dzień 5 grudnia 2014 r. (obie przesyłki zostały dwukrotnie awizowane, tj. w dniu 21 listopada i 1 grudnia 2014 r. oraz zwrócone po upływie czternastu dni od dnia pierwszego awizo).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W stanie faktycznym sprawy, kierowane już po raz trzeci do skarżących wezwanie do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi zostało doręczone skarżącym przy zastosowaniu tzw. fikcji prawnej doręczenia w rozumieniu art. 73 § 4 p.p.s.a. w dniu 5 grudnia 2014 r.

Liczony od tej daty siedmiodniowy termin na opłacenie skargi rozpoczął swój bieg w dniu następnym od przyjętej w ww. sposób daty doręczenia wezwania, tj. w dniu 6 grudnia 2014 r. i upłynął bezskutecznie w dniu 12 grudnia 2014 r. (piątek). Skarga nie została bowiem opłacona.

Okoliczność ta obligowała Sąd do odrzucenia skargi, o czym, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.