Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509362

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2018 r.
I SA/Wr 1232/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk.

Sędziowie WSA: Jadwiga Danuta Mróz (spr.), Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 maja 2018 r. sprawy ze skargi: K. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) września 2017 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku od towarów i usług za II, III i IV kwartał 2010 r. postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 6 listopada 2017 r. K. M. (dalej: Skarżący), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A, zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) o nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z (...) nr (...) w przedmiocie zobowiązań K. M. w podatku od towarów i usług za II, III, i IV kwartał 2010 r. Skarżący podniósł w niej m.in. zarzut braku skutecznego zawieszenia terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdyż w jego ocenie organ nie zawiadomił go o tym w sposób przewidziany w art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm., dalej: OP).

Problem będący przedmiotem sporu w sprawie był przedmiotem kontrowersji w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., I FSK 657/16 przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c OP informujące, że z określonym co do daty dniem, "na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 OP" nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, iż nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 OP?

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozstrzygnięcie wskazanego zagadnienia prawnego może mieć znaczenie dla oceny przywołanego wyżej zarzutu skargi, zwłaszcza, że zawiadomienie w niniejszej sprawie w trybie art. 70c OP miało identyczną treść, jak ta zawarta w pytaniu prawnym przedstawionym do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił zawiesić z urzędu postępowanie sądowe, oczekując na podjęcie rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.