Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 r.
I SA/Wr 119/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi R. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004, 2007 i 2008 oraz odsetki za zwłokę od niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za październik 2006 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 15 czerwca 2015 r. (potwierdzenie odbioru k. 60 akt sądowoadministracyjnych). W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 220 § 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy jednak skargi, bowiem należy ona do katalogu pism kwalifikowanych. W tej sytuacji skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie pomimo prawidłowo doręczonego, w dniu 15 czerwca 2015 r., odpisu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, strona wymaganej opłaty nie uiściła.

Z tych względów, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.