I SA/Wr 1159/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241802

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2017 r. I SA/Wr 1159/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 19 lipca 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

odrzucić sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego z dnia 18 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1159/16.

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na wskazaną w sentencji postanowienia decyzję skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2016 r. referendarz sądowy odmówił stronie prawa pomocy. Rozstrzygniecie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sądu z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia doręczono stronie w dniu 30 stycznia 2017 r. Z akt sprawy wynika, że skarga w zakreślonym terminie nie została opłacona (informacja z Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu).

Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. skarżąca wniosła sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej - p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że pomimo doręczenia w dniu 30 stycznia 2017 r. odpisu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu, strona w zakreślonym terminie należnej opłaty nie uiściła.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O odrzuceniu sprzeciwu z dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd orzekł w punkcie II postanowienia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 260 § 2 p.p.s.a., uznając sprzeciw za niedopuszczalny, gdyż sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego w niniejszej sprawie został już rozpoznany przez Sąd postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.