Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2005 r.
I SA/Wr 115/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej skarżącego za zaległości "A sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za grudzień 1997 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. doręczono stronie skarżącej - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu (...) r. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.