Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1114/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2005 r. sprawy ze skargi K. U. na działanie organu określonego jako Izba Celna w Z. w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego, zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Volkswagen Golf postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. U. w dniu (...) (data stempla pocztowego umieszczonego na kopercie) złożył do tutejszego Sądu skargę, w której podał, że zapłacił podatek akcyzowy z tytułu nabycia samochodu osobowego, po czym zwrócił się do Urzędu Celnego w Z. o zwrot tego podatku jako bezpodstawnie zapłaconego. Następnie wskazał, iż uzyskał informację pisemną, z której wynikało, że zapłata podatku była słuszna, od czego odwołał się do Dyrektora Izby Celnej w Z., który utrzymał w mocy decyzję Urzędu. Ponadto skarżący podał, że po odwołaniu się od decyzji Dyrektora w dniu (...) nie otrzymał już żadnej odpowiedzi.

W odpowiedzi na tak sformułowaną skargę organ - Dyrektor Izby Celnej we W. - wniósł o jej odrzucenie, wskazując, że skarga została złożona zanim zakończyło się postępowanie przed organem I instancji. Po zmianie przepisów prawa w zakresie właściwości organów celnych wniosek skarżącego o zwrot podatku złożony pierwotnie w Urzędzie Celnym w Z. został przekazany Urzędowi Celnemu w W. Decyzja tego organu odmawiająca K. U. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym zapadła w dniu (...) i została doręczona skarżącemu w dniu (...). Natomiast skarga została złożona przed dniem doręczenia tej decyzji skarżącemu, bo w dniu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi przepis art. 58 § 1 pkt 6) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej u.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1)-5) tego paragrafu. Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i art. 53 § 1 u.p.s.a., skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że nie jest możliwe skuteczne wniesienie skargi w sytuacji, gdy na chwilę jej złożenia żadne rozstrzygnięcie w sprawie jeszcze nie zapadło.

W rozpoznawanej sprawie stwierdzić należy, że skarżący złożył skargę, zanim zapadła decyzja organu I instancji. Z akt administracyjnych wynika bowiem-jak słusznie wskazuje organ - że decyzja ta została wydana w dniu (...), a skarżący otrzymał ją w dniu (...). Z kolei skarga została złożona w dniu (...), na co wskazuje data stempla pocztowego znajdująca się na kopercie. W myśl przepisu art. 83 § 3 u.p.s.a., oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest bowiem równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Oznacza to, że skarga została wniesiona przed wydaniem decyzji organu I instancji, a tym samym na chwilę jej składania nie istniało jakiekolwiek rozstrzygnięcie, które mogłoby podlegać ewentualnej weryfikacji. Jedynie na marginesie należy dodatkowo wskazać, że

2

takie rozstrzygnięcie i tak nie podlegałoby na tym etapie kontroli sądu administracyjnego, lecz organu wyższej instancji.

W tym stanie rzeczy należało uznać, że w omawianej sprawie zachodzi pierwotny brak przedmiotu zaskarżenia, którego istnienie stanowi podstawową przesłankę dopuszczalności skargi. W związku z powyższym, w oparciu o treść art. 58 § 1 pkt 6) u.p.s.a., skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.