Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1112/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. H. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) nr (...),(...),(...),(...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...). wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargi na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) o numerach podanych w sentencji.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skarg przez uiszczenie w terminie siedmiu dni wpisu sądowego w kwocie 400 zł. Jednocześnie Sąd pouczył skarżącego, że wpis nie uiszczony w tym terminie spowoduje odrzucenie skarg.

Jak wynika ze zwrotnego pocztowego potwierdzenia odbioru przesyłkę doręczono dnia (...). dorosłemu domownikowi - T. H. (data stempla pocztowego Urzędu Pocztowego (...)). Nieprzekraczalny termin do usunięcia braków skarg upłynął zatem w dniu (...). Strona mimo wezwania nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie skarżącego wezwano do usunięcia braków formalnych skarg przez uiszczenie wpisu w kwocie 400 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając o skutkach nieuiszczenia wpisu w terminie.

Na podstawie art. 72 ustawy procesowej jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania pisma. Wezwanie do uiszczenia wpisu należy więc uznać za skutecznie doręczone z dniem doręczenia go dorosłemu domownikowi tj. (...). Wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu (...). Skarżący do chwili obecnej nie uiścił należnego wpisu co z przyczyn procesowych uniemożliwiło nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącego.

Z tych względów na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd skargę odrzucił.