Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.
I SA/Wr 11/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. O. i J. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności J. O. jako byłego wspólnika spółki cywilnej "A Zakład Ogólnobudowlany, O. D., O. J. za zaległości tejże spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 1998 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...)r doręczono D. O. i J. O. wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braku formalnego skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez podanie wartości przedmiotu sprawy. Wskazany termin upływał w dniu (...) r. Skarżący dotychczas nie uzupełnili powyższego braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Brak wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia jako brak formalny skargi podlegał usunięciu w trybie art. 49 tej ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowieniem odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Z akt sprawy wynika, iż strona skarżąca dotychczas nie podała wartości przedmiotu zaskarżenia, chociaż z akt sprawy wynika, iż wezwanie skutecznie jej doręczono w dniu (...).

Dla tych motywów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.