Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2006 r.
I SA/Wr 1096/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) - (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2000 - 2004. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie skarżący zaskarżył postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) o numerach (...) - (...) stwierdzających uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) o numerach (...) - (...) i (...) w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2000 - 2004 i wniósł o ich uchylenie podnosząc zarzut naruszenia prawa dający podstawę do wznowienia postępowania, bowiem dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w odpowiedzi na skargę z dnia (...) wniosło o umorzenie postępowania, albowiem uznało skargę za słuszną i w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.s.a. - postanowieniami z dnia (...) o numerach (...) - (...) uchyliło w całości zaskarżone postanowienia oraz poinformowało, iż decyzjami z dnia (...) o numerach (...) - (...) na podstawie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej uchyliło decyzje organu pierwszej instancji określające wymiar podatku od nieruchomości za lata 2000 - 2004 i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Pełnomocnik strony skarżącej nie zgodził się z przyjętą przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w trybie samokontroli podstawą do uwzględnienia skarg, bowiem - zdaniem strony skarżącej - podstawą do uchylenia własnych rozstrzygnięć powinno być naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Umorzenie postępowania oznacza przerwanie i zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego z powodu zaistnienia w jego toku zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie celu albo powoduje, że dokonanie przez sąd administracyjny kontroli zaskarżonego aktu staje się zbędne albo nawet niedopuszczalne. Umorzenie postępowania skutkuje więc jego zakończeniem orzeczeniem, które nie rozstrzyga o istocie sprawy sądowoadministracyjnej.

Przyczyny umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego zostały wskazane w art. 161 § 1 p.s.a. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" będziemy mieć do czynienia, kiedy w toku tego postępowania przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w rezultacie skorzystania przez organ administracyjny, którego decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.s.a. i uchylenia jej.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. korzystając z wymienionych uprawnień autokontrolnych uchyliło zaskarżone postanowienia, co w konsekwencji spowodowało, że przestał istnieć przedmiot zaskarżenia.

Należy podkreślić, że dokonując autokontroli zaskarżonej decyzji organ administracji publicznej nie jest przy tym związany granicami skargi i aby organ ten mógł uznać skargę za zasadną i mógł ją uwzględnić, musi stwierdzić obiektywny fakt naruszenia prawa w zaskarżonej decyzji (T.Woś, H.Knysiak-Molczyk, M.Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wydaw. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2005, s.252).

W sprawach, w których wydano decyzje w trybie art. 54 § 3 p.s.a., strona skarżąca nie zgadzająca się z rozstrzygnięciem, ma prawo złożenia na nie skargi do sądu administracyjnego na podstawie przepisów wskazanych w Rozdziale 2 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co powoduje wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego w odrębnej sprawie.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.